Profile : Scot

 
   

King Flyer
35 Bay 1894

 

Vyrnwy Flyer
923 Bay 1914

   

Bess of Neuadd
4324 Chestnut 1902

Scot
250FS2 Dark Chestnut 1932

 
   

Trotting Jack
528 Chestnut 1908

 

Darby 2nd
249FS1 Chestnut 1912

   

Darby 1st
248FS1 Grey 1908

 

Progeny:-

Patsy, Princess.