Profile : Patsy

 
   

Gwalia Victor
1431 Bay 1924

 

Brenin Gwalia
1656 Chestnut 1934

   

Cymraes
137 FS2 Chestnut 1929

Patsy
10263 Chestnut 1946

 
   

Vyrnwy Flyer
923 Bay 1914

 

Scot
250FS2 Dark Chestnut 1932

   

Darby 2nd
249FS1 Chestnut 1912

 

Progeny:-

Arthen Eirleys, Arthen Golden Gleam, Arthen Grey Girl, Arthen Perl