Profile : Trevallion Telynores y Plwyf

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Trevallion Telynores y Plwyf
66763 Brown 1980

 
   

Tyhen Comet
5134 Bay 1965

 

Jenny Llinos y Gored
54741 Chestnut 1976

   

Regency Sun Gleam
35794 Palomino 1971

 

Progeny:-

Thorndon Park Glory, Thorndon Park Jazmin, Thorndon Park Pride, Thorndon Park Prince