Profile : Trefaes Chess

 
   

Trefaes Bach
6631 Bay 1967

 

Rhandir Cadno
9195 Black 1970

   

Rhandir Rosina
9695FS2 Black 1963

Trefaes Chess
47185 Black 1974

 
   

Brenin Dafydd
4639 Black 1964

 

Lleuci Chess
29607 Chestnut 1969

   

Derwen Chess
12987 Chestnut 1959

 

Progeny:-

Cwmduad Vashtis Choice