Profile : Trefaes Ceridwen

 
   

Hendy Brenin
1763 Chestnut 1944

 

Hafrena Brenin
4063 Bay 1962

   

Hafrena Rosina
10404 Bay 1952

Trefaes Ceridwen
31340 Bay 1970

 
   

Madeni Welsh Comet
2906 Bay 1955

 

Madeni Flame
15209 Bay 1962

   

Madeni Flash
10436 Bay 1953

 

Progeny:-

Maesmynach Cymro Coch, Maesmynach Direidi, Maesmynach Prima Donna, Trefaes Bandit, Trefaes Branwen, Trefaes Domino, Trevallion Embassador, Trevallion Estelle, Trevallion Lady Shergar