Profile : Thorneyside Black Velvet

 
   

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

 

Thorneyside Flyer
27969 Black 1985

   

Thorneyside Flying Lady
51348 Bay 1975

Thorneyside Black Velvet
108621 Black 1995

 
   

Brenin Brynawelon
7301 Chestnut Roan 1968

 

Thorneyside Rosyn
69341 Chestnut 1981

   

Rhystyd Welsh Maid
13068 Bay 1959

 

Progeny:-

Foxhill Farm Golden Velvet