Profile : Synod Roslin

 
   

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

 

Thorneyside Flyer
27969 Black 1985

   

Thorneyside Flying Lady
51348 Bay 1975

Synod Roslin
92300 Bay 1991

 
   

Parc Welsh Flyer
5861 Bay 1966

 

Synod Robina
48212 Bay 1974

   

Tydi Rosemary
24194 Black 1967

 

Progeny:-

Trenewydd Pride, Trenewydd Rachel, Trenewydd Robina, Trenewydd Spring Governess