Profile : Samson Gay Relic

 
   

Nebo Brenin
12046 Chestnut Roan 1971

 

Tireinon Triple Crown
23365 Chestnut Roan 1981

   

Tireinon Spring Song
22271 Dark Chestnut 1967

Samson Gay Relic
28628 Chestnut Roan 1985

 
   

Tireinon Guardsman
10002 Chesnut 1970

 

Gay Relic
55071 Black 1976

   

Leyeswick Charm
43639 Bay 1973

 

Progeny:-

Cathael Gay Relic