Profile : Rhydfendigaid Rosina

 
   

Hendy Brenin
1763 Chestnut 1944

 

Hafrena Brenin
4063 Bay 1962

   

Hafrena Rosina
10404 Bay 1952

Rhydfendigaid Rosina
17479FS2 Bay 1975

 
   

No Record

 

Llwyndu Fly
11967FS1

   

No Record

 

Progeny:-

Rhydfendigaid Flash, Rhydfendigaid Jane