Profile : Gristhills Goldflake

 
   

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

 

Thorneyside Flyer
27969 Black 1985

   

Thorneyside Flying Lady
51348 Bay 1975

Gristhills Goldflake
34202 Palomino 1990

 
   

Maylord Goldflake
9389 Palomino 1970

 

Warsash Star
64340 Palomino 1979

   

Pantanamlwg Pride
34681 Chestnut 1971

 

Progeny:-

Southpark Celebration