Profile : Cathedine Welsh Flyer

 
   

Verwig Mathrafal
3192 Chestnut 1959

 

Cathedine King Flyer
4097 Chestnut 1962

   

Victory Maid
9604 Dark Chesnut 1941

Cathedine Welsh Flyer
5757 Bay 1966

 
   

Cahn Dafydd
1758 Dark Bay 1942

 

Cathedine Welsh Maid
14499 Dark Bay 1961

   

Wyre Star
9344 Chesnut 1944

 

Progeny:-

Ebbw Welsh Prince