Profile : Tyno Belle

 
   

Parc Welsh Flyer
5861 Bay 1966

 

Nebo Brenin
12046 Chestnut Roan 1971

   

Nebo Rosebud
25836 Dun 1968

Tyno Belle
66820 Chestnut 1980

 
   

Ceredigion Tywysog
12290 Chestnut

 

Pantcynghorion Betie
17597FS2 Chestnut 1976

   

Pantcynghorion Blodwen yr Ail
14871FS1 Grey 1968

 

Progeny:-

Trefrifawr Boneddiges, Trefrifawr Comet, Trefrifawr Red Flyer