Profile : Tycornel Anwen

 
   

Parc Dafydd
4656 Chestnut 1964

 

Tycornel Dafydd
23482 Bay 1982

   

Gellifeddan Delyth
51523 Bay 1975

Tycornel Anwen
82303 Black 1987

 
   

Derwen Dewin
9736 Black 1970

 

Tycornel Ellen Mawr
66102 Black 1980

   

Llanarth Jemima
54515 Black 1976

 

Progeny:-

Tycornel Joshua, Tycornel Katherine