Profile : Twyford Bess

 
   

Mathrafal
1629 Chestnut 1936

 

Pentre Rainbow
2411 Bay 1955

   

Pentre Eiddwens Model
9926 Bay 1950

Twyford Bess
17499 Black 1965

 
   

Madeni Welsh Comet
2906 Bay 1955

 

Alneland Beauty
13989 Bay 1961

   

Ithon Kitty
9569 Dark Chestnut 1946

 

Progeny:-

Dolhelfa Jet