Profile : Trevallion Poppy

 
   

Tyhen Comet
5134 Bay 1965

 

Trevallion Kojak Comet
15915 Bay 1975

   

Faelog Fashion
7508FS2 Light Bay 1959

Trevallion Poppy
76078 Bay 1984

 
   

Cippyn Real Magic
14708 Black 1974

 

Trevallion Black Diamond
58404 Black 1977

   

Arthen Eirleys
18334 Dun 1965

 

Progeny:-

Monumental Grace, Monumental Primrose