Profile : Trevallion Gambler

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Trevallion Gambler
32538 Bay 1989

 
   

Cippyn Real Magic
14708 Black 1974

 

Trevallion Rhoda
70822 Bay 1982

   

Tapton Rachael
56267 Bay 1976

 

Progeny:-

Abercippyn Benjy, Abercippyn Maisy