Profile : Trevallion Christy

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

   

Hwylog Briallen
18454 Dun 1965

Trevallion Christy
34805 Black 1990

 
   

Cippyn Real Magic
14708 Black 1974

 

Trevallion Black Diamond
58404 Black 1977

   

Arthen Eirleys
18334 Dun 1965

 

Progeny:-

Cathedine Cymraes, Copper Lady