Profile : Trefaes Linda

 
   

Tyhen Comet
5134 Bay 1965

 

Hwylog Lancelot
14483 Bay 1974

   

Hwylog Valeta
32352 Dun 1970

Trefaes Linda
66475 Bay 1980

 
   

Trefaes Magic
8561 Bay 1969

 

Trefaes Blodyn
40818 Bay 1972

   

Trefaes Nanny
26404 Bay 1968

 

Progeny:-

Penchwintan Brythonfab, Trefaes Bore Ebrill