Profile : Trefaes Elena

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Lyfni Hebog
18385 Black 1977

   

Delaf Gwenog
44223 Bay 1973

Trefaes Elena
68778 Black 1981

 
   

Rhandir Cadno
9195 Black 1970

 

Trefaes Eurona
47202 Dark Bay 1974

   

Hafrena Shan
28382 Chestnut 1969

 

Progeny:-

Trefaes Ebony, Trefaes Elen, Trefaes Elma, Trefaes Empress, Trefaes Evening Star

 

Archive Photos:-


1st Place : 1983 : Royal Welsh Show : Filly - 2 y.o
Photo By : Anthony Booth        Request High Quality Print


1st Place : 1983 : Royal Welsh Show : Filly - 2 y.o
Photo By : Anthony Booth        Request High Quality Print