Profile : Trefaes Damsel

 
   

Trefaes Cymro Coch
4142 Bay 1961

 

Trefaes Magic
8561 Bay 1969

   

Trefaes Groten Ddu
16076 Black 1963

Trefaes Damsel
42594 Black 1973

 
   

No Record

 

Fulwood Rose
24197 Black 1968

   

No Record

 

Progeny:-

Craignant Sunray