Profile : Trefaes Bracelet

 
   

Parc Welsh Flyer
5861 Bay 1966

 

Cathedine Danny Boy
16342 Bay 1975

   

Cathedine Welsh Maid
14499 Dark Bay 1961

Trefaes Bracelet
92379 Chestnut 1991

 
   

Furthermoors Solomon
10485 Black 1971

 

Trefaes Bessie
77407 Black 1984

   

Trefaes Bracken Leaf
51115 Black 1975

 

Progeny:-

Lidgett Danny Boy, Lidgett Mab Daniel