Profile : Thorneyside Chrystal

 
   

Hendy Brenin
1763 Chestnut 1944

 

Brenin Brynawelon
7301 Chestnut Roan 1968

   

Rhystyd Welsh Maid
13068 Bay 1959

Thorneyside Chrystal
91406 Bay 1990

 
   

Brenin Brynawelon
7301 Chestnut Roan 1968

 

Thorneyside Menna
58041 Chestnut 1977

   

Brynmair Menna
43913 Liver Chestnut 1973

 

Progeny:-

Thorneyside Dark Legend, Thorneyside Rosina, Thorneyside the Hustler, Thorneyside White Lightning