Profile : Tapton Rosemary

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

   

Derwen Seren Teledu
25416 Bay 1968

Tapton Rosemary
58756 Black 1977

 
   

Menai Fury
4382 Bay 1963

 

Synod Rosebud
30058 Chestnut 1970

   

Tydi Rosemary
24194 Black 1967

 

Progeny:-

Synod Rhapsody, Synod Robyn, Synod Ronaha, Synod Rose of Texas, Synod Rosie Jones, Synod Rosie Price, Synod Rosie Rogers, Synod Roxanna, Synod Rufina