Profile : Tanffynnon Tame

 
   

Madeni Welsh Comet
2906 Bay 1955

 

Trefaes Cymro Du
4079 Black 1962

   

Trefaes Nans
12646 Chestnut 1949

Tanffynnon Tame
20543 Chestnut 1966

 
   

Tanffynnon Twm Shanco
1893 Grey 1947

 

Tanffynnon Topsyanna
10355 Black 1951

   

Unknown

 

Progeny:-

Tanffynnon Topsy Ddu