Profile : Rhydycar Ella

 
   

Trevallion Trysor
27119 Chestnut 1985

 

Glantraeth Welsh Treasure
31585 Chestnut 1988

   

Zetor Welsh Lady
73021 Chestnut 1982

Rhydycar Ella
115029 Chestnut 1997

 
   

Nebo Brenin
12046 Chestnut Roan 1971

 

Rhydycar Anna
99156 Chestnut 1993

   

Rhydycar Rose
64916 Chestnut 1979

 

Progeny:-

Rhydycar Odette, Rhydycar Tiana