Profile : Rebecca

 
   

Keston Royal Occasion
12319 Chestnut 1972

 

Eyarth Celebration
19617 Grey 1978

   

Leighton Glamour
38753 Grey 1970

Rebecca
70835 Chestnut 1982

 
   

No Record

 

Minsterley Carol
58959

   

No Record

 

Progeny:-

Nannau Charm