Profile : Nebo Welsh Lady

 
   

Brenin Gwalia
1656 Chestnut 1934

 

Meiarth Royal Eiddwen
1680 Chestnut 1939

   

Meiarth Pride
133 FS2 Bay 1927

Nebo Welsh Lady
15918 Chestnut 1963

 
   

Mathrafal
1629 Chestnut 1936

 

Tyngwndwn Mathrafal Lady
12953 Liver Chestnut 1958

   

Tyngwndwn Beauty
9160 Cream 1939

 

Progeny:-

Glantraeth Siani Ddu, Glantraeth Welsh Magic, Nantcol Flying Lady, Nantcol Heledd, Nantcol Welsh Poppy, Nebo Rosebud, Trevallion Duchess, Trevallion Lady the First