Profile : Nebo Rosebud

 
   

Brenin Gwalia
1656 Chestnut 1934

 

Rhystyd Prince
3496 Chestnut 1960

   

Rhystyd Lady Model
10210 Bay 1951

Nebo Rosebud
25836 Dun 1968

 
   

Meiarth Royal Eiddwen
1680 Chestnut 1939

 

Nebo Welsh Lady
15918 Chestnut 1963

   

Tyngwndwn Mathrafal Lady
12953 Liver Chestnut 1958

 

Progeny:-

Nebo Bonny, Nebo Brenin, Nebo Dashaway, Nebo Magic, Nebo More Magic, Nebo Prince, Nebo Rosalyn, Nebo Rosie, Nebo Warrior