Profile : Nantcol Flying Lady

 
   

Pentre Eiddwen Comet
1796 Bay 1946

 

Llanarth Flying Comet
6835 Black 1968

   

Llanarth Flying Saucer
1134 FS2 Chestnut Roan 1951

Nantcol Flying Lady
42743 Black 1973

 
   

Meiarth Royal Eiddwen
1680 Chestnut 1939

 

Nebo Welsh Lady
15918 Chestnut 1963

   

Tyngwndwn Mathrafal Lady
12953 Liver Chestnut 1958

 

Progeny:-

Trevallion Galaxy, Trevallion JR, Trevallion Princess Anne, Trevallion Queen, Trevallion Real Magic, Trevallion Regan, Trevallion Sonia