Profile : Merddog Charmain

 
   

Llanarth Braint
1854 Palomino 1948

 

Honyton Michael ap Braint
4103 Cream 1962

   

Verwig Rosina
10104 Chestnut Roan 1952

Merddog Charmain
52800 Chestnut 1975

 
   

Parc Commando
6586 Chestnut 1967

 

Trefaes Marigold
34383 Dark Chestnut 1971

   

Trefaes Groten Ddu
16076 Black 1963

 

Progeny:-

Everest Tywysoges