Profile : Menda Susan

 
   

Brenin Dafydd
4639 Black 1964

 

Ceredigion Tywysog
12290 Chestnut

   

Tyngwndwn Malen
10462 Chestnut 1946

Menda Susan
73663 Chestnut 1983

 
   

Llanarth Meredith ap Braint
8059 Bay 1969

 

Menda Modern Lady
47336 Chestnut 1974

   

Menda Marina
15574 Black 1963

 

Progeny:-

Menda Hosanna