Profile : Maylord Valiant Flyer

 
   

Golden Sunshine
4851 Chestnut 1964

 

Nesscliffe Rainbow
8915 Chestnut 1969

   

Tireinon Dawn
16325 Dark Chestnut 1964

Maylord Valiant Flyer
17254 Chestnut 1976

 
   

Valiant Flyer
1765 Black 1940

 

Maylord Pride
12082 Chestnut 1958

   

Maylord Fair Lady
11061 Chestnut 1955

 

Progeny:-

Glanvyrnwy Doreen