Profile : Leyeswick Goldflake

 
   

Geraint Brynawelon
5635 Chestnut 1966

 

Cledlyn Rustic Lad
13001 Chestnut 1973

   

Cledlyn Ladysmith
22218 Light Chestnut 1967

Leyeswick Goldflake
17193 Cream 1976

 
   

Tyssul Valiant
4287 Black 1962

 

Tydi Golden Spray
11720FS2 Palomino 1965

   

Eira
5970FS1 White 1957

 

Progeny:-

Boxbush Lucky Escape