Profile : Glanvyrnwy Gold Spray

 
   

Nesscliffe Rainbow
8915 Chestnut 1969

 

Glanvyrnwy Stardust
31846 Chestnut 1988

   

Glanvyrnwy Seren Aur
77018 Chestnut 1984

Glanvyrnwy Gold Spray
111550 Palomino 1996

 
   

Rhystyd Dafydd
17825 Chestnut 1977

 

Glanvyrnwy Dian
70255 Palomino 1981

   

Penyrheol Nutmeg
25298 Chestnut 1968

 

Progeny:-

Garthfach Opium, Garthfach Tansy