Profile : Glanvyrnwy Attractive

 
   

Llanarth Valiants Image
9456 Black 1970

 

Glanvyrnwy Pedro
16428 Dark Bay 1975

   

Arthen Grey Girl
14272 Grey 1961

Glanvyrnwy Attractive
61914 Dark Bay 1978

 
   

Nesscliffe Corncrake
4395 Cay 1963

 

Alneland Popsey
20125 Bay 1966

   

Alneland Activity
10565 Bay 1955

 

Progeny:-

Glanvyrnwy Annabella