Profile : Glantraeth Red Heather

 
   

Parc Welsh Flyer
5861 Bay 1966

 

Craignant Flyer
17979 Bay 1777

   

Trefaes Valmai
38279 Bay 1972

Glantraeth Red Heather
98113 Bay 1993

 
   

Derwen Telynor
11531 Bay 1972

 

Bomeade Comma
82047 Bay 1987

   

Trevallion Penny
66762 Bay 1980

 

Progeny:-

Berthorpe Amazing Grace, Brynithon Free Spirit, Brynithon Grand Slam, Glantraeth Red Lady, Glantraeth Red Ruby