Profile : Fronerthig Gwenllian Haf

 
   

Brenin Dafydd
4639 Black 1964

 

Ceredigion Tywysog
12290 Chestnut

   

Tyngwndwn Malen
10462 Chestnut 1946

Fronerthig Gwenllian Haf
114934 Dark Bay 1997

 
   

Cippyn Red Flyer
12728 Chestnut 1973

 

Arfron Molly
100131 Dark Bay 1993

   

Arfron Mai
54654 Black 1976

 

Progeny:-

Fronerthig Becca