Profile : Foryd Vicky

 
   

Craignant Flyer
17979 Bay 1777

 

Foryd Welsh Flyer
35286 Chestnut 1990

   

Ffoslas Linda
44642 Chestnut 1973

Foryd Vicky
118875 Bay 1998

 
   

Ebbw Victor
21024 Black 1979

 

Foryd Victoria
83466 Bay 1987

   

Llanarth Clara
17321FS2 Black 1975

 

Progeny:-

Foryd Sam