Profile : Fochnant Menna

 
   

Kilgour Welsh Monarch
11530 Chestnut 1972

 

Horeb Euros
27999 Black 1985

   

Medway Britania
54171 Bay 1976

Fochnant Menna
93391 Black 1991

 
   

Nebo Daniel
17236 Chestnut 1976

 

Fochnant Lilian
82759 Chestnut 1987

   

Tyr Eglwys Morwenna
74246 Chestnut 1983

 

Progeny:-

Bryncendl Morwenna

 

Archive Photos:-


1994 : Royal Welsh Show : Filly - 3 y.o
Photo By : Anthony Booth        Request High Quality Print


1994 : Royal Welsh Show : Filly - 3 y.o
Photo By : Anthony Booth        Request High Quality Print