Profile : Ffoslas Miss Honey Girl

 
   

Craignant Flyer
17979 Bay 1777

 

Degla Flying Express
34005 Chestnut 1990

   

Degla Golden Rose
33254 Chestnut 1970

Ffoslas Miss Honey Girl
105292 Chestnut 1995

 
   

Ffoslas Dafydd
25721 Chestnut 1983

 

Ffoslas Honeysuckle
90507 Chestnut 1990

   

Broughton Ivy
20433 Chestnut 1966

 

Progeny:-

Cwmtynant Flyer, Cwmtynant Heddwyn, Cwmtynant Miss Dynamite, Cwmtynant Miss Wendy, Cwmtynant Saint Iago, Cwmtynant Syr Victor