Profile : Erdyl Tywysog

 
   

Nebo Daniel
17236 Chestnut 1976

 

Erdyl Daniel Owen
31378 Bay 1988

   

Erdyl Brenhines
77836 Bay 1985

Erdyl Tywysog
39062 Bay 1992

 
   

Trevallion Trysor
27119 Chestnut 1985

 

Pontywyled Princess
86795 Chestnut 1989

   

Caeresgob Nerys
64653 Chestnut 1979

 

Progeny:-

Algarth Maverick, Algarth Morgan James, Erdyl Annabelle, Erdyl Josselynne, Erdyl Nancy, Nerquis Branwen, Penlangrug Princess Diana, Penycrug Boneddiges, Penycrug Daniel, Penycrug Rhianna, Riverbank Lady Penelope, Twyncarmel Dylan Thomas