Profile : Degla Rosina

 
   

Pentre Eiddwen Comet
1796 Bay 1946

 

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

   

Tyngwndwn Mathrafal Lady
12953 Liver Chestnut 1958

Degla Rosina
53363 Dark Bay 1975

 
   

Brenin Dafydd
4639 Black 1964

 

Cefncoch Gwenogwen
34453 Dark Bay 1971

   

Cefncoch Lady Lynne
16861 Bay 1964

 

Progeny:-

Degla Catrin, Trevallion Ozbek, Trevallion Tyrone