Profile : Cathedine Welsh Model

 
   

Meiarth Royal Eiddwen
1680 Chestnut 1939

 

Hendy Brenin
1763 Chestnut 1944

   

Lady Welsh Flyer
9139 Chestnut 1935

Cathedine Welsh Model
17615 Dark Chestnut 1965

 
   

Cahn Dafydd
1758 Dark Bay 1942

 

Cathedine Welsh Maid
14499 Dark Bay 1961

   

Wyre Star
9344 Chesnut 1944

 

Progeny:-

Buckswood Bright Star, Buckswood Elegant Lady, Buckswood Flyer, Buckswood Imogen, Buckswood Nobleman, Wishaw Elegant Lady