Profile : Budore Lady Sarah

 
   

Cippyn Red Flyer
12728 Chestnut 1973

 

Paith Tywysog Coch
27219 Chestnut 1985

   

Paith Llywnoges y Porfa
18056FS2 Cream 1991

Budore Lady Sarah
89609 Chestnut 1990

 
   

Llanarth Meteor
3328 Bay 1959

 

Friskney Frolic
70995 Chestnut 1982

   

Degla Red Rose
40263 Bay 1972

 

Progeny:-

Budore King of Diamonds