Profile : Brynithon Dessert Rose

 
   

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

 

Thorneyside the Boss
25610 Chestnut 1983

   

Thorneyside Flying Lady
51348 Bay 1975

Brynithon Dessert Rose
125494 Bay 2001

 
   

Trevallion Prince Comet
18232 Bay 1977

 

Lady Rosebud
80742 Bay 1986

   

Synod Rosa
68582 Bay 1981

 

Progeny:-

Waunoris Melody