Profile : Brimstone Swell

 
   

Brenin Dafydd
4639 Black 1964

 

Ebbw Rainbow
30153 Chestnut 1987

   

Ebbw Rosina
72891 Chestnut 1982

Brimstone Swell
47419 Chestnut 1996

 
   

Glanvyrnwy Country Swell
27364 Bay 1985

 

Tycornel Enfys
91968 Liver Chestnut 1991

   

Tycornel Shan
76001 Chestnut 1984

 

Progeny:-

Gems the Rustler