Profile : Brenhines y Gwlad

 
   

Parc Welsh Flyer
5861 Bay 1966

 

Nebo Comet
16412 Bay 1975

   

Nebo Beauty
22309 Chestnut 1967

Brenhines y Gwlad
68977 Chestnut 1981

 
   

Cathedine Rainbow
4977 Chesnut 1965

 

Scarlet Flyer
54788 Liver Chestnut 1976

   

Penuwch Flash
38790 Chestnut Roan 1972

 

Progeny:-

Abergavenny Roxanne, Abergavenny Sally, Abergavenny Welsh Lady, Abergavenny Xantha, Bynea Blodyn Mai