Profile : Botvyle Bayleaf

 
   

Crossways Desert Prince
17394 Grey 1976

 

Crossways Bunter
23451 Grey 1981

   

Crossways Merle
41339 Grey 1972

Botvyle Bayleaf
86583 Bay 1989

 
   

Crossways Rebel
20837 Red Roan 1979

 

Botvyle Nanette
75791 Bay 1989

   

Coedyfoel Nance
21436 Grey 1967

 

Progeny:-

Brynithon Starlight