Profile : Blaengwen Milli Vanilli

 
   

Cyttir Telynor
19056 Black 1978

 

Cathedine Telynor
26419 Black 1984

   

Cathedine Maureen
33129 Bay 1970

Blaengwen Milli Vanilli
121012 Chestnut 1999

 
   

Thorneyside the Boss
25610 Chestnut 1983

 

Synod Nellie Nest
87977 Chestnut 1989

   

Parc Nest
27721 Bay 1969

 

Progeny:-

Blaengwen Tora Bora