Profile : Babylon Rosamunda

 
   

Nebo Black Magic
4370 Black 1962

 

Brynymor Welsh Magic
13506 Chestnut 1973

   

Hwylog Briallen
18454 Dun 1965

Babylon Rosamunda
81237 Liver Chestnut 1986

 
   

Tireinon Prince
6614 Chestnut Roan 1966

 

Brynaur Rhian
49472 Chestnut Roan 1974

   

Tydi Fancy II
18660 Chestnut 1965

 

Progeny:-

Babylon Revelation